බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව

ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව සහ බරපතල වංචා දූෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව මුලික කරගනිමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින...