මොරගහකන්ද ජලාශයේ නොවිසිදුනු ගැටළු - මන්ත්‍රිනී රෝහිනී කතාකරයි