බිබිසී සංදේශයට ඇවිත් හමුදාපති කිවව් කතාව (හමුදාපති අජිත් ප්‍රසන්නගේ රෙදි ගලවපු හැටි )