විල්පත්තු විනාශය ගැන රිෂාඩ්ට බොදුබල සේනාවෙන් රතු එළියක්