සඳරුවන්, ප්‍රගීත් ඝාතනය ගැන දන්න දේ CIDයට කියන්න - සන්ධ්‍යා